Vanaf € 295,- incl. btw

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de themadag


Doelgroep: Bedrijfs- en verzekeringsartsen
Deelnamekosten:*    € 295,00 voor leden van Quintesse
€ 395,00 voor niet-leden 
€ 197,50** voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in opleiding 
Accreditatie: Accreditatie voor 5 nascholingspunten is in aanvraag bij de ABSG

* Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, catering en toegang tot de naslagwerken.
** Voor studenten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor leden of niet-leden gelden. Bent u student? Vermeld dit duidelijk in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier. Wij zorgen ervoor dat het factuurbedrag handmatig wordt gecorrigeerd naar het studententarief.


In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Beroepsziekten door stoffen veroorzaken jaarlijks bijna 150.000 verzuimdagen. Jaarlijks overlijden ruim 3.000 mensen aan een beroepsziekte veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Vanaf 1 juli 2022 zal een schaderegeling in werking treden waarbij slachtoffers van gevaarlijke stoffen in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding van maximaal € 20.000. Aanleiding voor deze regeling is de langslepende affaire met het kankerverwekkende Chroom-6 geweest, waaraan onder andere bij Defensie en de gemeente Tilburg honderden mensen zijn blootgesteld en waarbij de arboregels niet zijn nageleefd.

Bedrijfs- en verzekeringsartsen gaan dus meer te maken krijgen met vragen over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Om die reden organiseert Quintesse op woensdag 23 maart 2022 een themadag over stoffengerelateerde beroepsziekten in Hotel Theater Figi te Zeist. Tijdens deze dag wordt u geïnformeerd over de stand van zaken over gevaarlijke stoffen in het werk, de mogelijke gezondheidseffecten en de actuele regelgeving. Kennis die voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen onontbeerlijk is.


Wilt u zeker zijn van een plekje? Schrijf u dan snel in voor de Quintesse themadag op 23 maart!


Het programma

09.00 - 09.30    Ontvangst & registratie
09.30 - 09.45    Plenaire opening
Dick Spreeuwers, voorzitter
09.45 - 10.30    Plenaire lezing
Preventie en tegemoetkomen, lukt het allebei? | Frederieke Schaafsma
10.30 - 11.00    Pauze
11.00 - 11.45    Plenaire lezing
Beroepsziekten: een mijnenveld voor (bedrijfs)arts en (aansprakelijkheids)jurist | Yvonne Waterman
11.45 - 12.30    Plenaire lezing
LEXCES, hét expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten | Rob van Lint
12.30 - 13.30    Lunchpauze
13.30 - 14.45    Workshopronde 1
●  Preventie als enige middel om beroepsziekten binnen de arbeidshygiëne te voorkomen | Cyril Litjens & Erik van Deurssen
●  Strafrecht proces rondom giffabriek | Sophia Franklin, John Matulessy & Henk van den Berg
●  Kankerverwekkende stoffen op het werk | David Bruinvels
14.45 - 15.15    Pauze
15.15 - 16.30    Workshopronde 2
●  Het schatten van historische blootstelling | Hans Kromhout
●  Bewijzen van causaliteit | Dick Spreeuwers
●  Hoe de preventie van beroepsziekten aan te pakken? | Bas Sorgdrager

Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als deelnemer op locatie volg je dus de workshops alleen met deelnemers die ook fysiek aanwezig zijn. Zodoende kun je één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.


Programma-inhoud

Plenaire opening

Plenaire opening door dagvoorzitter Dick Spreeuwers.

23 maart 2022
Plenaire lezing | Preventie en tegemoetkomen, lukt het allebei?

Preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten heeft in Nederland al langere tijd te weinig aandacht. Werkgevers hebben wel aandacht voor acute gevaren maar voor arbeidsrisico’s met minder zichtbare gevolgen voelen zij minder urgentie. Het is een uitdaging voor de bedrijfsgezondheidszorg om werkgevers te overtuigen toch te investeren in kwalitatief goede preventieve zorg. Steeds luider klonk de roep om getroffen werknemers met een ernstige stoffengerelateerde beroepsziekte tegemoet te komen door het erkennen van het aangedane leed. Dit jaar wordt hieraan gehoor gegeven door het ministerie van SZW door het inrichten van een Landelijke Expertise Centrum Stoffen Gerelateerde Beroepsziekten. De vraag is of naast de financiële tegemoetkoming het daarbij ook lukt betere preventieve zorg te organiseren ter voorkoming van deze ziekten. Wat is daar voor nodig?

23 maart 2022
Plenaire lezing | Beroepsziekten: een mijnenveld voor (bedrijfs)arts en (aansprakelijkheids)jurist

Tijdens deze plenaire lezing wordt de vraag aan de orde gesteld en -gedeeltelijk - beantwoord - wat onder een beroepsziekte in Nederland juridisch wordt verstaan. Waarom en hoe staat Nederland hierin los van Europa? Wat is het verschil in causaliteitsbenadering tussen een arts en een aansprakelijkheidsjurist, in het bijzonder m.b.t. beroepsziekten?

23 maart 2022
Plenaire lezing | LEXCES, hét expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten

Per 1 juli a.s. start het LEXCES, een netwerkorganisatie waarin verschillende organisaties samen werken om kennis over beroepsziekten te verzamelen en te ontwikkelen. De oprichting van het LEXCES gebeurt op initiatief van het ministerie van SZW. De basis hiervoor was het advies van de commissie Heerts over de vergemakkelijking van schadeafhandeling van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Naast het pleidooi om te komen tot een Tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers, adviseerde de commissie Heerts de kennisinfrastructuur te verbeteren. Het LEXCES zal de beschikbare kennis actief toegankelijk maken om zo bij te dragen aan preventie en zal voorzien in deskundigenpanels ten behoeve van de beoordeling van aanvragen op grond van de Tegemoetkomingsregeling.

In deze lezing zal Rob van Lint, kwartiermaker van het LEXCES, ingaan op de achtergrond, deelnemers en organisatie van het expertisecentrum. Daarnaast zal hij een beeld geven van de taken die het LEXCES zal uitvoeren en daarmee de betekenis die het expertisecentrum ook voor u zal kunnen hebben.

23 maart 2022
Workshop 1.1 | Preventie als enige middel om beroepsziekten binnen de arbeidshygiëne te voorkomen

Tijdens deze workshop wordt door Cyril Litjens en Erik van Deurssen op verschillende wijze ingegaan op welke wijze de arbeidshygienist bij kan dragen aan het voorkomen van een beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Deels wordt dit gedaan aan de hand van een casus (talcose)en deels vanuit onze eigen ervaringen. Stil gestaan wordt of en hoe aangetoond kan worden of blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werkzame leven geleid heeft tot de het ziektebeeld (vanuit de arbeidshygienist). Daarnaast wordt inzicht gegeven welke aspecten kunnen falen die kunnen leiden tot beroepsziekten. Tijdens de workshop wordt de dialoog aan gegaan met de toehoorders.

23 maart 2022
Workshop 1.2 | Strafrecht proces rondom giffabriek: lessons learned van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Tijdens deze workshop nemen de arbeidsinspecteurs u samen met de medisch adviseur mee in een spraakmakend strafrecht proces rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het wordt een interactieve reis. Het begon met een melding en klacht van een werknemer bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hoe het afloopt, welke gemiste kansen er waren om dit te voorkomen en hoe u dit kunt vertalen naar activiteiten in de eigen praktijk, zullen we stap voor stap onthullen. Interessant, ook wanneer u niet de bedrijfsarts bent voor een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt.

23 maart 2022
Workshop 1.3 | Kankerverwekkende stoffen op het werk

De meeste bedrijfsartsen zullen waarschijnlijk zelden met een werknemer worden geconfronteerd die kanker heeft gekregen door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Maar toch werken er nog veel mensen in Nederland met deze kankerverwekkende stoffen. Vaak blijven deze onder de radar van de bedrijfsarts, omdat deze mensen al gepensioneerd zijn of als uitzendkracht hebben gewerkt. In deze workshop zal op interactieve wijze op het onderwerp worden ingegaan.

23 maart 2022
Workshop 2.1 | Het schatten van historische blootstelling: van simpele benaderingen tot het betere speurneuswerk

Bij de inrichting van het Landelijk Expertise Centrum – Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) teneinde een algemene tegemoetkomingsregeling te introduceren voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte, zal het karakteriseren van historische blootstelling een belangrijke rol spelen. Tijdens deze workshop zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over het (retrospectief) karakteriseren van beroepsmatige blootstellingen. Daarna zal aan de hand van de chroom-6 casus op de voormalige Prepositioned Organizational Material Storage sites een systematische benadering worden toegelicht.

23 maart 2022
Workshop 2.2 | Bewijzen van causaliteit

Het is vaak niet eenvoudig aan te tonen dat een ziekte het gevolg is van een blootstelling aan stoffen in de werksituatie. Juristen kijken ook anders aan tegen bewijs van causaliteit dan medici (juridische versus medische causaliteit). Deze workshop biedt u meer inzicht in het causaliteitsbegrip en gaat in op manieren om causale verbanden te onderbouwen. De workshop biedt tevens een eerste kennismaking met het ontwerpen van causale modellen die van dienst kunnen zijn bij deze onderbouwing.

23 maart 2022
Workshop 2.3 | Hoe de preventie van beroepsziekten aan te pakken?

Kan een werkende die werkgebonden gezondheidsklachten aangeeft, doorwerken, of bij ziekteverzuim, terugkeren in het werk zonder dat het werk verandert? Wat betekent het voor de collega’s die hetzelfde werk doen? Welke argumenten gaat de werkgever bewegen? Tijdens deze workshop wordt aan de hand van voorbeelden besproken welke aanpak effectief kan zijn bij de preventie van beroepsziekten.

23 maart 2022

De sprekers

Bedrijfsarts | Senior-onderzoeker bij Amsterdam UMC
Business development manager
Bedrijfsarts | Medisch adviseur Nederlandse Arbeidsinspectie
Arbeidshygiënist | Arbeidsinspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Arbeidsinspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingkarakterisering Universiteit Utrecht

De locatie

Hotel Theater Figi
Het Rond 2
3701 HS Zeist

Route plannen